PanoRenderVariant2

Statuten Biljartvereniging de Posthoorn

Dossier 49124/AM

 

Heden negen en twintig augustus negentienhonderd acht en tachtig, verscheen voor mij, Mr. Egbert Wouter Groenveld, notaris ter standplaats Barendrecht:……………………………………………………………….
De heer Pieter Leendert Vermaas, boekhouder, wonende te 3297 BC Puttershoek, Magnoliastraat nummer 15,
volgens zijn verklaring geboren te Puttershoek op negentien februari negentienhonderd acht en veertig.
De comparant verklaarde dat in de algemene ledenvergadering gehouden de dato zestien mei negentienhonderd acht en tachtig besloten is de statuten van de vereniging geheel opnieuw vast te stellen, bij welke vergadering zij tevens gemachtigd zijn om de aldus vastgestelde statuten te doen opnemen in een notariële akte, blijkende exemplaar aan deze minuut is gehecht.
Vervolgens verklaarde de comparant, dat de statuten van gemelde vereniging in den vervolge zullen luiden als volgt:

STATUTEN:

Artikel 1
Naam en zetel

1. De vereniging draagt de naam: Biljartvereniging “De Posthoorn”
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Puttershoek (Gemeente Binnenmaas)

Artikel 2
Inrichting

1. De organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering, alsmede alle overige personen en commissies die krachtens de statuten door de algemene       ledenvergadering belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene ledenvergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
2. De organen van de vereniging als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

Artikel 3
Duur: verenigings - en boekjaar

1. De vereniging is opgericht op één september negentienhonderd drie en zestig te Puttershoek
2. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
3. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december

Artikel 4
Doel

De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de biljartsport in al zijn verschijningen en alles te doen wat tot dit doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin des woords.

Artikel 5
Leden

1. Leden zijn natuurlijke personen die op hun verzoek als lid door het bestuur zijn toegelaten.
2. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende plaatsvindende algemene vergadering tot toelating worden besloten.
3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een persoon( een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat erelid of lid van verdienste toekennen. Deze benoeming kan ook slechts op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering worden ingetrokken. Aan dit predikaat zijn verder geen rechten verbonden.
4. Het bestuur houdt een register, waarin de namen, geboortedata en adressen van alle leden zijn opgenomen. Op verlangen van het bestuur van de bond moeten aan hem de personalia alsmede de wijzigingen daarvan worden doorgegeven.

Artikel 6
Verplichtingen

1. De leden zijn verplicht:
a. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van de organen als bedoeld in artikel 2, na te leven.
b. De statuten en reglementen van de bond, zijn gewesten en districten, de besluiten van de organen van de bond, zijn gewesten en districten, alsmede de door de bond, zijn gewesten en districten, van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven.
c. De belangen van de vereniging, de bond, de gewesten en districten, niet te schaden.
d. Alle verplichtingen te aanvaarden en na te komen welke de bond, de gewesten en districten in naam van zijn leden aangaat.
e. Alle overige rechtstreeks uit het lidmaatschap of uit de redelijkheid en billijkheid voortvloeiende verplichtingen na te komen, waarbij hierbij onder gewesten en districten wordt bedoeld het gewest en district waarbij de vereniging is ingedeeld.
2. Door de vereniging kunnen in naam van de leden verplichtingen worden aangegaan.
3. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn verzwaard, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.

Artikel 7
Tuchtrechtspraak

1. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en /of besluiten van de vereniging, de bond, het gewest en het district waarbij de vereniging is ingedeeld of van diens organen, de door de vereniging, de bond, het gewest of het district van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, alsmede als daardoor de belangen van de vereniging, de bond, het gewest of het district worden geschaad.
2. Voor zover de bevoegdheid niet aan een eigen commissie, belast met de tuchtrechtspraak is opgedragen, is het bestuur bevoegd, in geval van overtredingen als bedoeld in lid 1 de volgende straffen op te leggen:
a. Mondelinge waarschuwing
b. Schriftelijke berisping
c. Geldboete tot ten hoogste vijfmaal de bondscontributie
d. Schorsing voor een daarbij te bepalen periode van ten hoogste twaalf maanden.
e. Ontzetting uit het lidmaatschap van de vereniging.
f. Verbod om gedurende een bepaalde tijd van te hoogste vier en twintig maanden of aan een bepaald aantal wedstrijden deel te nemen.
g. Verbod om gedurende een bepaalde tijd van te hoogste tien jaar functies of bevoegdheden te vervullen of werkzaamheden te verrichten.
3. Gedurende de periode dat een lid is geschorst heeft het toegang tot een algemene ledenvergadering, maar kan het aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem/haar bovendien gedurende de periode de andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
4. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan allen worden uitgesproken bij ernstige
overtreding of als de vereniging op onredelijke wijze wordt benadeeld.
b. Ontzetting kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
c. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het betrokken lid ten
spoedigste door middel van een aangetekende brief van het besluit, met opgave van
redenen, in kennis gesteld
d. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na de terpostbezorging van deze
bedoelde kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering, die
in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat
de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft tot de eerstvolgende
algemene vergadering en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De betrokkene is
tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen bijstaan.
5. De vereniging en haar leden zijn onderworpen aan de bepalingen van de tuchtrechtspraak van de bond, als vastgesteld of te eniger tijd zullen worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de bond.

Artikel 8
Arbitrage

1. De vereniging is onderworpen aan de bepalingen van de arbitrage van de bond, als vastgesteld door de algemene vergadering van de bond.
2. De arbitragecommissie Sportsponsoring van de Nederlandse Sportfederatie en de Vereniging Sportsponsoring Nederland beslecht overeenkomstig het reglement van de Arbitragecommissie Sportsponsoring van deze organisaties geschillen die ontstaan uit sponsorovereenkomsten tussen sponsor, de leden van de K.N.B.B. of de tot die leden behorende personen.
Artikel 9
Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. Contributies van de leden
b. Ontvangsten uit wedstrijden
c. Andere inkomsten
2. De leden zijn gehouden tot het betalen van contributie naar door de algemene ledenvergadering vastgestelde maatstaven. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld. De algemene vergadering kan bepalen, dat bepaalde groepen leden geheel of gedeeltelijk van het betalen van contributie worden vrijgesteld.
3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting van het betalen van contributie.
4. Het bestuur bepaalt op welke wijze en voor welke datum aan financiële verplichtingen moet zijn voldaan. Het kan, indien dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het verschuldigde geheel of gedeeltelijk niet behoeft te worden betaald. Een zodanig besluit wordt betrokkene door de penningmeester schriftelijk medegedeeld.
5. Indien het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
6. Alle op de invordering van gelden vallende kosten komen voor rekening van de schuldenaar.

Artikel 10
Einde lidmaatschap

1 a. Door overlijden van het lid
b. Door opzegging door het lid
c. Door opzegging door het bestuur namens de vereniging
d. Door ontzegging als bepaald in art. 7 lid 5
2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden indien een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, voor zover deze door de statuten worden gesteld, het zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsmede indien de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
3. a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een
opzegtermijn van vier weken. Opzegtermijn met onmiddellijke ingang is echter mogelijk,
indien van het lid of van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
b. Een opzegging in strijd met het onder a. bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
4. Een opzegging als bedoeld in art.6 lid 3, dient te geschieden binnen één maand nadat het bedoelde besluit aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.
5. Behalve in geval van overlijden wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd, zolang het niet heeft voldaan aan de geldelijke verplichtingen te opzichte van de vereniging of zolang enige aangelegenheid waarbij het lid is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daaronder begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

Artikel 11
Donateurs

1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijke - of rechtspersonen die door het bestuur als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten zijn toegekend op opgelegd.
4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de donateur of namens de vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien verstande, dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar in haar geheel verschuldigd blijft, tenzij het bestuur anders besluit; de leden 4 en 6 van art.9 zijn van overeenkomstige toepassing.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

Artikel 12
Bestuur

1. a. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie leden die door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen
b. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
c. De voorzitter wordt in functie gekozen.

2. a. Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen door het bestuur of door
tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende deel
van de stemmen in de algemene vergadering kandidaten worden gesteld voor de functie
van bestuurslid.
b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten-
minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
c. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het onder b. gestelde aan een kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.
3 a. Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te
maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
b. In een tussentijdse vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Wie in een
tussentijdse vacature is gekozen neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
c. Bestuursleden treden af in de jaarlijkse algemene vergadering, gehouden in het
verenigingsjaar waarin zij de leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt.
4. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de overige functies en stelt het voor ieder bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in kennisgeving mededeling aan alle leden.

5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij het bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat het niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

6. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 13
Bestuurstaak

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

Artikel 14
Bestuursvergadering

1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, indien geen bestuurslis zich tegen deze wijze besluitvorming verzet en alle bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen.

3. a. Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2, worden genomen
met meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
b. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders verlangt.
5. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken onder a. bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist notulen gemaakt, die de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

Artikel 15
Vertegenwoordiging

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigt door twee meerderjarige bestuursleden tezamen.
2. De vereniging wordt op de districtsvergadering, met uitsluiting van andere bestuursleden, vertegenwoordigt door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat daar zonder last of ruggespraak aan de besluitvorming deelneemt.
3. Het bestuur is, mits met voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
4. Bestuursleden aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegheid is toegekend, oefenen de bevoegdheid niet uit, dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de vereniging of wederpartij worden tegengeworpen.

 

 

Artikel 16
Rekening en verantwoording

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt, behoudens verlenging van de algemene vergadering, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en legt onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke hiervan kan na afloop van de termijn ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de algemene vergadering een kascommissie bestaande uit twee leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
b. De leden de onder lid a. bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herkiesbaar.
c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Degene die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoeken kunnen zich zo nodig voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie.
6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen voor zover die uit de jaarstukken blijken.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 1,2, en 3 tien jaar lang te bewaren.

Artikel 17
Algemene vergadering

1. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
2. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
a. Bespreking van de notulen van de vorige algemene vergadering
b. Jaarverslag van de secretaris
c. Behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording en/of de begroting
d. Vaststelling van de maatstaven en de hoogte van de contributie en de donaties
e. Voorziening in vacatures
f. Rondvraag
3. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen een tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn binnen vier weken.
b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid.
5. a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
b. De bijeenroeping geschiedt in het clubblad of door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door middel van een advertentie in ten minste één ter plaatse, waar de vereniging haar zetel heeft, veel gelezen dagblad.
c. Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding gemaakt in de advertentie.

Artikel 18
Toegang en besluitvorming algemene vergadering

1. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden
b. De voorzitter kan tevens toegang verlenen aan andere dan de onder a. bedoelde personen.
2. a. Alleen de in lid 1 onder a. bedoelde leden zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem uit.
b. Het uitbrengen van stemmen bij een schriftelijke volmacht is verboden.
3. a. Tenzij anders in deze statuten is bepaald worden besluiten genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
b. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
c. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten dien naar het oordeel van de voorzitter:
1. Blanco zijn
2. Zijn ondertekend
3. Onleesbaar of onduidelijk zijn.
4. Een persoon niet duidelijk aanwijzen.
5. De naam aangeven van een persoon die niet kandidaat is gesteld.
6. Voor elke verkiesbare plaats meer dan één naam aangeven.
7. Meer aangeven dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
4. a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling. Over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
b. Ingeval van meer vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
5. a. Indien bij een stemming over personen bij eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats onder de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt onder hen eerst een tussenstemming plaats om ui te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.
c. Zowel bij de tussenstemming, als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.
7. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 19
Bevoegdheden algemene vergadering

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of door deze statuten aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.

Artikel 20
Leiding en notulering algemene vergadering

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aan te wijzen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.

Artikel 21
Algemene reglementen

1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de taken en bevoegdheden van de organen nader kunnen worden geregeld.
2. De reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van de vereniging, de bond of het gewest en het district waartoe de vereniging behoort.

Artikel 22
Statutenwijziging

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat op de vergadering wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen voor de vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift hiervan op diens verzoek aan een lid ter beschikking gesteld.
3. Nieuwe reglementen, alsmede wijzigingen daarop, treden in werking op de dag na de algemene vergadering, tenzij anders wordt besloten.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derde van de leden aanwezig is. Indien geen twee derde van de leden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat is voldaan aan het in lid 3 bepaalde en van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht.
b. Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

Artikel 23
Ontbinding en vereffening

1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierde van de leden aanwezig is
2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 22 is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Een eventueel batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan zolang dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en de reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: in liquidatie. Deze statuten zijn vastgesteld in de algemene vergadering die is gehouden op zestien mei negentienhonderd acht en tachtig. De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Barendrecht op de datum in hoofde deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
Getekend: P.L.Vermaas; E.W.Groenveld.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Agenda

Hoe vindt U ons

Geef uw adres en wij plannen de route


Sponsoren Posthoorn