De notulen van de jaarvergadering 26 sept. j.l. staan gepubliceerd in de beveiligde omgeving onder Bestuursmededelingen